Search form

Mátio 5:38

Yesu yi bɛ ɛbhɨkɨ rɨ bɛkɛmɛ bɛbʉ́ amfay bɛbʉ́

(Lk 6.29-30)

38“Bǎrɨŋɨ bɛ ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Mbák mmu achɔ́ŋtí nyɛ́sɛ́ ntɨ mánchɔ́ŋtí ɛni nkwɔ. Nɛ mbák mmu áfɛ́rɛ́ nɛ́nyɛ́n ntɨ, bábhɔŋ bɛfɛrɛ ɛni nkwɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index