Search form

Mátio 5:39

39Kɛ nchí ghati bhe bɛ, mbák mmu akʉ wɔ bɛbʉ́, ɔ́kɛ́ kɛmɛ yi. Mbák mmu adɛp wɔ atá ndǔ ɛbhe awɔ́nɛm, tɔ́ŋ yi ɛbhe ɛ́chák nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index