Search form

Mátio 5:4

4Ɛ́rɨ ɛcha ntá bǒ abhɛn báchí ndǔ nɛdǐ kɛbhɔ nɛ́nɛ;

mbɔnyunɛ chɔŋ mánchyɛ bhɔ́ nɛpɔptí ntɨ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index