Search form

Mátio 5:41

41Nɛ mbák ntɛmɛ́ nɛnu anyɛ́rɛ́ wɔ́ bɛ ɔmpɔkɔ ntu ywi ɔndɔk nɛ yi nɛkɔ̌ ntay nɛmɔt, dɔ́k nɛ yi nɛkɔ̌ batay apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index