Search form

Mátio 5:42

42Mbák mmu anɨ́ŋɨ́ wɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɔ́ŋɔ́, chyɛ̌ yi yɔ. Nɛ mbák mmu atwɔ ntá yɛ bɛ ɔ́mpúɔ yi ɛnyɨŋ ɔ́kɛ́ nisi bɛkʉ nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index