Search form

Mátio 5:43

Yesu yi bɛ mmu abhɔŋ bɛkɔŋ bo abhɛn bápábhɛ́ yi

(Lk 6.27-28, 32-36)

43“Bǎrɨ́ŋɨ́ ndǔ ɛbhé Moses ɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Ɔ́bhɔ́ŋ bɛ́kɔŋ mmǔ ɛtɔk ɛyɛ, ɔ́mpap mmu anɛ ápábhɛ́ wɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index