Search form

Mátio 5:45

45Mbák bǎkʉ̀ nɔ, bo bághɔ bɛ bǎchí bɔ̌ ɛtayɛka mmu achi amfay. Bǎkɛ́ ghɔkɔntɨk bɛ yi ǎto mmok ntá yɛ̌ntɨkɨ mmǔ bɛbʉ́ nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmǔ ndɨ́ndɨ́. Mandɛm ǎto manyiɛp ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ nɛ mmu anɛ ápú kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ mmu wu ankʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index