Search form

Mátio 5:46

46Mbák bǎkɔŋ chi bǒ abhɛn bákɔ́ŋɔ́ bhe, ntɨkɨ nsáy bǎbhɔŋ? Yɛ̌ chí bakʉ̌ bɛbʉ́ mbɔ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti bakɔŋ bǒ abhɛn bákɔ́ŋɔ́ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index