Search form

Mátio 5:47

47Nɛ mbák bǎkaka chi bǒ abhɛn mǎnyìɛ nɛ bhɔ, nɔ́ bǎkʉ yi? Yɛ̌ chí bǒ abhɛn bápú bo Israɛl bákʉ̀ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index