Search form

Mátio 5:48

48Bǎbhɔŋ yɛ bɛbhak chak ndǔ babhi ankɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛtayɛka Mandɛm mfay achi chak ndǔ babhi ankɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index