Search form

Mátio 5:5

5Ɛ́rɨ ɛcha ntá bǒ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nɛsɛptǐmʉɛt nɛ bápú tɔŋ bɛtaŋ,

mbɔnyunɛ chɔŋ yí anchyɛ bhɔ áfɔ́k ankɛm anɛ yi afyɛ́ bariɛp bɛchyɛ bhɔ́!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index