Search form

Mátio 5:6

6Ɛ́rɨ ɛcha ntá bǒ abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nsay nɛ ɛkwak bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi chak bɛsí Mandɛm,

mbɔnyunɛ chɔŋ yi anchyɛ bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bábhɔ́ŋɔ́ ɛkwak bɛbhɔŋ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index