Search form

Mátio 5:7

7Ɛ́rɨ ɛcha ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághɔ̀ bho ntínso,

mbɔnyunɛ chɔŋ Mandɛm angɔ́ yi ntínso!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index