Search form

Mátio 5:8

8Ɛ́rɨ ɛcha ntá bǒ abhɛn batɨ yap áchí amɛm pɛ́pɛ́p,

mbɔnyunɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ bɔ́ mángɔ́ yi!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index