Search form

Mátio 5:9

9Ɛ́rɨ ɛcha ntá bǒ abhɛn mánù bɛ bo mámbák ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ batɨ;

mbɔnyunɛ chɔŋ Mandɛm ankʉ bɔ mámbak bɔ̌bhi!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index