Search form

Mátio 6:1

Yesu atɔ́ŋ ɛnyǔ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛkwak mmu anɛ ɛyi ɛpu

1Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Sɔt ká mpok bɛ yɛ̌ mmu ywɛka ákɛ́ kʉ bɛrɨ ɛbhɛn Mandɛm áyàŋ yi ankʉ bɛsi bho ndu bɛtɔŋ mmʉɛt. Mbák mmu ankʉ nɔ, apú bhɔŋ nsáy anɛ Ɛtayɛka Mandɛm mfay áchyɛ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index