Search form

Mátio 6:10

10kʉ bɛ́ mandɔ wɔ ɔmbak Mfɔ wap;

nɛ bɛ mánkʉ́ nɔ́kɔ́ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́yaŋ bo mankʉ fá amɨk,

mbɔ ɛnyǔ ɛchi awu amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index