Search form

Mátio 6:12

12Ɔ́mfoŋori bɛbʉ́ bhɛsɛ,

mbɔ ɛnyu sɛ́fóŋórí bo abhɛn bákʉ́ bhɛsɛ bɛbʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index