Search form

Mátio 6:13

13Nɛ ɔ́kɛ́ ka sɛ́nchwe ndǔ nɛmɔ ɛnɛn nɛ́kʉ sɛ́nkwɛ́n ndǔ bɛbʉ́,

kɛ fɛrɛ́ bhɛsɛ ndu amɔ mbʉ́mbʉ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index