Search form

Mátio 6:16

Yesu atɔ́ŋ ɛ̌ti nɛtarɛ́nsay

16“Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ bǎtàt nsay ndu mɛnɨkmʉɛt ntá Mandɛm, bɛsí ɛbhɛka bɛ́kɛ́ bhak mbɔ bǒ abhɛn ɛnyɨŋ ɛ́sɔ̀ŋɔri bhɔ. Bǎkɛ́ bhak mbɔ bǒ bɛtábhá. Bágwɔt bɛsí bhap chi bɛ bo mángɔ́ bɛ bɔ bachi ndǔ nɛtarɛ́nsay. Dɨŋɨ́ ká bɛ, nɛghɔ́ anɛ bo bághɔ̀ bɛ bɔ bátàt nsay, chí awap akap anɛ mǎnáŋ bábhɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index