Search form

Mátio 6:17

17Kɛ mpok ɔ́bhak ndǔ nɛtarɛ́nsay, sǒ bɛsí bhɛ watí, ɔ́mpák ntí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index