Search form

Mátio 6:18

18Mbák ɔ́nkʉ́ nɔ, bo bápú rɨŋɨ bɛ ɔchí ndǔ nɛtarɛ́nsay, kɛ Ɛtayɛ mmu bápú ghɔ́ nɛ amɨ́k ǎrɨŋɨ. Nɛ chɔŋ Ɛtayɛ mmu ághɔ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ákʉ̀ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ankap wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index