Search form

Mátio 6:19

Yesu átɔ́ŋ ɛ̌ti kɛfɔ̌ mmɨk

(Lk 12.33-34)

19“Bǎkɛ́ sɔt kɛfɔ̌ nkáp nɛ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ bɛchak mǎmbʉrɛ fá amɨk. Fá amɨk, kɛngɔk nɛ mfárɛ́káŋ báchɔ̀ŋti, nɛ baghɛ́p báwày ɛkɛt mámpɔkɔ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index