Search form

Mátio 6:2

2“Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ ɔ́chyɛ̀ ɛnyɨŋ ntá mmu anɛ ɛyi ɛ́pú, kɛ́ dɛp akánkáŋ mbɔ bǒ abhɛn bákʉ̀ mɛnyɨŋ chi bɛ mángɔ́ bhɔ. Bákʉ nɔ amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ ndu mántɨ́tɔk bɛ bo mámbɨti bhɔ. Dɨŋɨ́ ká bɛ nɛbɨti anɛ bo bábɨti bhɔ chi awap akap ankɛm anɛ́ bɔ mǎnáŋ bábhɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index