Search form

Mátio 6:20

20Ɛnyɨŋ ɛnɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ábhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ chi bɛ, ansɔt kɛfɔ̌ nkáp ɛki nɛ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ bɛchak ambʉrɛ amfay ntá Mandɛm. Arɛ́, kɛngɔk nɛ mfárɛ́káŋ bápú kway bɛchɔŋti bhɔ nɛ baghɛ́p bápú kway bɛdak ɛkɛt mángɛ́p wú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index