Search form

Mátio 6:22

Yesu atɔ́ŋ bɛ amɨ́k áchí mbɔ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́kʉ̀ mmu ángɔ́ mbaŋ

(Lk 11.34-36)

22“Amɨ́k áchí ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́kʉ̀ mmu ángɔ mbaŋ. Mbák mmu abhɔŋ amɨ́k arɨarɨ, ǎghɔ andɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index