Search form

Mátio 6:23

23Kɛ mbák ápú arɨarɨ, mmʉɛt yɛ nkɛm ǎbhák chi amɛm ɛjuri. Kɛ mbák ɛrɔ́ŋɔ́ ɛyɛ ɛ́girigíri, nɔ́ ɛjuri ɛnɛ ɔchí arɛ ɛya ɛcha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index