Search form

Mátio 6:24

Ɛnyɨŋ Yesu atɔ́ŋɔ́ ɛ̌ti Mandɛm nɛ mɛnyɨŋ mmɨk

(Lk 16.13, 12.22-31)

24“Yɛ̌ mmu apu kwáy bɛtok bachi bati apay ndɔŋ amɔt. Mbák ámbɔ́ŋ bachi bapay, ǎkɔŋ amɔt ancha anɛfú, mbák ɛ́pú nɔ́, ǎchyɛ kɛnókó ntá amɔt, ambyák anɛfu. Mmu apu kwáy bɛtok Mandɛm antok nɔkɔ mɛnyɨŋ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index