Search form

Mátio 6:25

25“Nɔ́ kɛ̌ nchí ghati bhe bɛ, mmu ákɛ́ bhɔŋ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti nɛpɛ́m ɛni andɛm bɛ́, ‘Chɔŋ nyíɛ yi? Chɔŋ nyú yi? Chɔŋ mfyɛ́ yi?’ Nɛpɛ́m nkwǎ nɛ́bhɨ́kɨ́ cha nɛnyíɛ́? Nɛpɛ́m nkwǎ nɛ́bhɨ́kɨ́ cha ndɛnɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index