Search form

Mátio 6:26

26Yɨŋɨ́ ká kɛnɛn. Kɛ́pú kwaŋ nɛnyíɛ́ nɛ kɛ́pú fɛrɛ mbwɔt ɛbhɨ kɛmbay ndǔ bɛtɛm. Yɛ̌ nɔ, Ɛtayɛka mmu achi amfay ǎchyɛ kɔ nɛnyíɛ́. Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ bɛ bǎchá kɛnɛn-ɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index