Search form

Mátio 6:28

28“Nɛ ndaká yí bǎbhɔŋ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti ndɛn ɛnɛ bɛ́fyɛ́ amʉɛt? Yɨŋɨ́ ká ɛnyǔ bɔchuchu abhɛn bachi ɛbhɨ bágò. Bápú kʉ bɛtɨk nɛ bapu ghoko ndɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index