Search form

Mátio 6:3

3Mbák ɔ̌chyɛ̀ mmu ɛnyɨŋ mbɔnyunɛ ɛyi ɛ́pú, kʉ nɔ́ ɛnyunɛ yɛ̌ mmu apu rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index