Search form

Mátio 6:31

31“Bǎkɛ́ bhɔ́ŋ yɛ basɛ́mɛ́, mǎndɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Chɔŋ sɛ́nyiɛ yi? Chɔŋ sɛ́nyú yi? Chɔŋ sɛ́mfyɛ́ yi?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index