Search form

Mátio 6:32

32Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm kɛ̌ bǒ abhɛn bápú bo Israɛl básɨ́kɨ́ ntɨ arɛ. Kɛ Ɛtayɛka mmu áchí amfay arɨ́ŋɨ́ bɛ bǎbhɔŋ bɛ́bhɔ́ŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index