Search form

Mátio 6:33

33Yǎ yɛ́ ka mbɨ bɛfyɛ ntí bɛrɔ Mandɛm ámbák Mfɔ ywɛka, mǎmfyɛ́ ntí bɛkʉ chi yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ bo mankʉ, nɛ chɔŋ yi anchyɛ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index