Search form

Mátio 6:34

34Bǎkɛ́ bhɔŋ yɛ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti nywɔp ɛnɛn mbúrɛ́. Chɔŋ mbúrɛ́ antwɔ nɛ ayi barak anɛ mmu afyɛ́ ntí arɛ. Bǎkɛ́ sɔt bɛsɔŋɔri bɛchak mǎmáká ndǔ ɛbhɛn ɛchɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index