Search form

Mátio 6:4

4Ɛ́rɨ bɛ ɔ́nkʉ́ bɛrɨ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ nɛ chɔŋ Ɛtayɛ Mandɛm mmu ághɔ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ákʉ́ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ankap wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index