Search form

Mátio 6:5

Yesu atɔ́ŋ ɛnyǔ bo bábhɔ́ŋɔ́ mɛnɨkmʉɛt

5“Yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mǎnɨkmʉɛt, bǎkɛ́ kʉ mbɔ bǒ abhɛn bákʉ̀ mɛnyɨŋ chi bɛ mángɔ́ bhɔ́. Bákɔŋ bɛte amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛt nɛ ndǔ manyé mbi kɛ manɨkmʉɛt bɛ́ mángɔ́ bhɔ. Dɨŋɨ́ ká bɛ, nɛghɔ́ anɛ bo bághɔ̀ bɛ bɔ mǎnɨkmʉɛt, chi awap akap anɛ mǎnáŋ bábhɔ́ŋɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index