Search form

Mátio 6:6

6Mpok anɛ mmǔ ywɛka áyàŋ mɛnɨkmʉɛt, ánchwé anywɔ́p, ɛbhak ɛnɛ yi ábhak aywǐnti, antíɛ́p mbǐnywɔp anɨkmʉɛt ntá Mandɛm Ɛta yɛka mmǔ bápú ghɔ nɛ amɨ́k. Mbák mmu akʉ nɔ, chɔŋ Ɛtayɛka mmu ághɔ̀ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ákʉ̀ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ankap yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index