Search form

Mátio 6:7

7“Mpok mmu ywɛka ánɨ̀kmʉɛt, ákɛ́ rɛm bɛyǎ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ ntí nɛ nnɛt, mbɔ bǒ abhɛn bápú bo Israɛl bákʉ̀. Bákʉ̀ nɔ mbɔnyunɛ bákaysi bɛ bɛyǎ kɛpɨ kɛ kɛ́kʉ̀ Mandɛm angok nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index