Search form

Mátio 6:8

8Bǎkɛ́ bhak mbɔ bhɔ́. Bǎpɛrɛ nɨkmʉɛt, Mandɛm Ɛtayɛka anaŋ arɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎyaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index