Search form

Mátio 6:9

9Ɛnyu ɛnɛ kɛ̌ bǎbhɔ́ŋɔ́ mɛnɨkmʉɛt:

‘Ɛtayɛsɛ, wɔ mmu ɔ́chí amfay:

Kʉ bo mánchyɛ́ nnyɛ́n ɛna kɛnókó;

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index