Search form

Mátio 7

Yesu atɔ́ŋ bɛ́ bo bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛ́táŋ batɨ

(Lk 6.37-38, 42-43)

1“Bǎkɛ́ táŋ batɨ kɛ́ká mántáŋ be nkwɔ. 2Mmu ákɛ́ táŋ ntɨ mbɔnyunɛ, ɛnyu ɛnɛ́ ɔ́tàŋ ntɨ ɛnyu yɔ kɛ Mandɛm átàŋ wɔ. Ɛnyǔ ɔ́yɛ̀nti ɔ́nchyɛ ntɨ, nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ kɛ báyɛ̀nti mánchyɛ wɔ. 3Ndaká yí ɔ́yɨ̀ŋɨ mɔ́ɛ̌nyɨŋɨ anɛ achi anyɛsɛ ntɨ, ɛnɛ́ ɔ́pú fyɛ ntí ndǔ nkɔkɔ́nɔk anɛ achi wɔ anyɛsɛ? 4Ná ɔ́ghàti ntɨ bɛ, ‘Manɔ́, dɔ̌ mɛ mfɛ́rɛ́ mɔ́ɛ̌nyɨ́ŋɨ́ anɛ achi wɔ anyɛ́sɛ́,’ ɛnɛ́ nkɔkɔ́nɔk achi wɔmbɔŋ anyɛsɛ? 5Wɔ mmǔ bɛtábhá, fɛrɛ́ kpɨ́k nkɔkɔ́nɔk anɛ achi wɔmbɔ̌ŋ anyɛsɛ, kɛ ɔ́ngɔ mbaŋ sayri bɛfɛrɛ mɔ́ɛ̌nyɨ́ŋɨ́ anɛ achi amɛm nyɛ́sɛ́ manɔ́ywɛ.

6“Bǎkɛ́ sɔt mɛnyɨŋ Mandɛm mǎnchyɛ ntá bǒ abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ mpok nɛ yi. Báchí mbɔ mmú. Mmu ákɛ́ sɔt mɛnyɨŋ Mandɛm ánchyɛ́ ntá bo abhɛn bábyak bhɔ. Báchí mbɔ bakók. Mbák mánchyɛ bakók ɛnyɨŋɨ́ nkáp, básɔ̀t mányɔp chi ndǔ ntɔp. Nɛ mbák mǎnchyɛ mmú mɛnyɨŋ Mandɛm, ǎyibhiri mmʉɛt antoko bhe anɛt.”

Bɛ́p, chɔŋ mánchyɛ wɔ

(Lk 11.9-13)

7“Nɨk mmʉɛt ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ, chɔŋ Mandɛm anchyɛ wɔ. Yáŋ, chɔŋ ɔ́ngɔ. Dɛp nɛkok, chɔŋ mánɛnɛ ntá yɛ. 8Kʉ nɔ mbɔnyunɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánɨkmʉɛt ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ, Mandɛm ǎchyɛ yi. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ áyàŋ ɛnyɨŋ, ǎghɔ yɔ. Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ádɛ́bhɛ́ nɛkok, mánɛnɛ ntá yi. 9Bě bachǐbhɔ, mmu ywɛka anɛ mbák mɔ́ywi ámbɛ́p yi brɛt, ansɔt chi ntay anchyɛ yi, chi agha? 10Mbák ámbɛ́p wɔ tansi, ɔ̌chyɛ yi nnyɔ́ kɛ? 11Mbák be bǒ bɛbʉ́, bǎbhɔŋ ntɨ bɛchyɛ bɛrɨ́tɨ́ mɛnyɨŋ ntá bɔ̌bhɛka, bǎkáysí bɛ Ɛtayɛka mmu achi amfay kɛ anɔk bɛbhɔŋ bɛyǎ ɛkɔŋ ndu bɛchyɛ bɛrɨ́tɨ́ mɛnyɨŋ ntá bǒ abhɛn mǎnɨ̀kmʉɛt kɛ? 12Yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ánkʉ́ yɛ nɛ batɨ mbɔ ɛnyǔ yi ákway bɛyaŋ bɛ bo mankʉ ntá yi. Mbák mǎnkʉ́ nɔ, ɛ́tɔ̀ŋ bɛ bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Moses nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bághàti bhɛsɛ amɛm basɨŋɨ́ amap.

13“Nyǔbhá anɛ́ mmu áfʉɛ̀t arɛ́ bɛchwe ndǔ Kɛfɔ Mandɛm áchí mábhɛ́rí. Nyǔbhá anɛ́ mmu áfʉɛt arɛ andɔk anchwe ndǔ mbǐ nɛwú ánɛ́nɛ́ mmʉɛt nɛ mbi wu áchɨk, nɛ ɛ́chí wɨkɨrɨk bɛfʉɛt arɛ. Ɛ́kʉ bo abhɛn báfʉɛ̀t arɛ baya. Fʉɛ́t yɛ́ ka chi ndǔ nyǔbhá anɛ achi mábhɛ́rí. 14Fʉɛ́t yɛ́ ka ndǔ nyǔbhá anɛ achi mábhɛ́rí mbɔnyunɛ wú kɛ̌ mmu áfʉɛt arɛ́ anchwe ndǔ mbǐ nɛpɛ́m. Mbi wu ábè mmʉɛt bɛfʉɛt arɛ́, nɛ bǒ abhɛn báfʉɛ̀t arɛ babhɨkɨ ya.”

Yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk nɛ ɛyi bakaŋ

(Lk 6.43-44)

15“Sɔt ka mpok nɛ bǒ-nsé abhɛn bárɛ̀m bɛ báchí barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. Bákɔ̀t ngɛpti bɛ báchí bághɔ́ŋɔmɛ́n, kɛ sayri sayri, báchí chí nkwɔ ɛnɛ nsay ánu yɔ. 16Chɔŋ mǎndɨŋɨ ɛnyǔ bɔ́ báchí ndǔ bɛpɨŋ ɛbhap, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mmu árɨŋɨ ɛnɔk ndǔ kɛpɛm ɛki. Bápú rɔŋ ndǔ támfáŋ mánkɔ́k nɛpɨ. Nɛ bápú rɔŋ ndǔ nnɛt áróŋóri mánkɔ́k bakwa. 17Ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chí nɛ ɛrɨ́tí ɛnɔk. Ɛ́nyu chi bɛrɨ́tí kɛpɛm, ɛpu kway mɛnyu bɛbɛ́ptí kɛpɛm. 18Nɛ ɛbɛ́ptí ɛnɔk ɛ́nyu chi bɛbɛ́ptí kɛpɛm, ɛ́pú kwáy mɛ́nyú bɛrɨ́tí kɛpɛm. 19Bákɔt yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛnɛ ɛ́pú nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm, mámkpɔti, mansɔŋ ango. 20Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nsé bachi mbɔ mɛnɔk ɛbhɛn bɛpu nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm. Bǎrɨŋɨ bhɔ chi ndǔ bɛpɨŋ ɛbhap.”

Bakoŋo Yesu abhɛn tɛtɛp

(Lk 13.25-27)

21“Puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ábhɨ̀ŋɨ mɛ bɛ, ‘Acha, Acha’ kɛ̌ áchwè ndǔ Kɛfɔ̌ mfáy. Mǔnɛ ákʉ̀ ɛnyɨŋ Ɛtaya mmu achi amfay áyaŋ kɛ áchwe arɛ. 22Ndǔ nywɔbhɛ́ manyé, chɔŋ bɛyǎ bho mándɛm ntá ya bɛ, ‘Acha, Acha, pú sɛ́ghàti nyaka bho Ɛyɔŋ ɛyɛ ndǔ nnyɛ́n ɛna? Pú sɛ́bòk nyaka bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ndǔ nnyɛ́n ɛna? Nɛ sɛ́kʉ̀ nyaka mɛnyɨŋɨ́ maknkay ndǔ nnyɛ́n ɛna!’ 23Kɛ ndǔ nywɔp ɛnɔ chɔŋ ngati bhɔ bhɛ, ‘Mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ be wáwák. Fǎ ká mɛ bɛsí, be bakʉ̌ bɛbʉ́.’”

Mɛnyǔ batě bɛkɛt bati apay

(Lk 6.47-49)

24Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághòk mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m, ankʉ mbɔ ɛnyǔ ndɛ́mɛ́, achí mbɔ ndɨŋɨndak anɛ até ɛkɛt ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́. 25Ɛ̌ti yɔ, yɛ̌ndu manyiɛp ákwɛ́nɛ́ tontó, nɛ manyɛ́n ájwí, agboko, babhʉɛ́p ataŋataŋ anu, ɛkɛt ɛyɔ ɛ́kɛ kwɛn. Ɛ́kɛ kwɛn mbɔnyunɛ mbɔŋɔ́kɛt até yɔ́ ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́. 26Kɛ mmu anɛ ǎghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m, yi kɛ kʉ mbɔ ɛnyǔ ndɛ́mɛ́, achí mbɔ ɛchɨŋtímu anɛ áté ɛkɛt ndǔ ɛ̌siɛ́p. 27Ɛso ɛ́twɔ́ nɔ́kɔ́, manyiɛp akwɛn tontó, ajwi, ataka ɛbhɨ, babhʉɛ́p ataŋataŋ ánú, ɛkɛt ɛyɔ ɛ́báy mmʉɛt amɨk juu!

Yesu atɔ́ŋ mbɔ mmu anɛ árɛ̀m ɛ́mbak chi ɛnyu yɔ

28Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi átɔ̀ŋ, bǒ mankɛm abhɛn báchí arɛ bábhák maknkay tontó ɛ̌ti ɛyi ɛnyǔ ɛnɛ yi átɔ̀ŋ. 29Ǎtɔ̀ŋ nyaka mbɔ mmu anɛ árɛ̀m ɛmay, puyɛ̌ mbɔ batɔŋ ɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index