Search form

Mátio 7:1

Yesu atɔ́ŋ bɛ́ bo bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛ́táŋ batɨ

(Lk 6.37-38, 42-43)

1“Bǎkɛ́ táŋ batɨ kɛ́ká mántáŋ be nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index