Search form

Mátio 7:11

11Mbák be bǒ bɛbʉ́, bǎbhɔŋ ntɨ bɛchyɛ bɛrɨ́tɨ́ mɛnyɨŋ ntá bɔ̌bhɛka, bǎkáysí bɛ Ɛtayɛka mmu achi amfay kɛ anɔk bɛbhɔŋ bɛyǎ ɛkɔŋ ndu bɛchyɛ bɛrɨ́tɨ́ mɛnyɨŋ ntá bǒ abhɛn mǎnɨ̀kmʉɛt kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index