Search form

Mátio 7:12

12Yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka ánkʉ́ yɛ nɛ batɨ mbɔ ɛnyǔ yi ákway bɛyaŋ bɛ bo mankʉ ntá yi. Mbák mǎnkʉ́ nɔ, ɛ́tɔ̀ŋ bɛ bǎkʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn Moses nɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bághàti bhɛsɛ amɛm basɨŋɨ́ amap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index