Search form

Mátio 7:13

13“Nyǔbhá anɛ́ mmu áfʉɛ̀t arɛ́ bɛchwe ndǔ Kɛfɔ Mandɛm áchí mábhɛ́rí. Nyǔbhá anɛ́ mmu áfʉɛt arɛ andɔk anchwe ndǔ mbǐ nɛwú ánɛ́nɛ́ mmʉɛt nɛ mbi wu áchɨk, nɛ ɛ́chí wɨkɨrɨk bɛfʉɛt arɛ. Ɛ́kʉ bo abhɛn báfʉɛ̀t arɛ baya. Fʉɛ́t yɛ́ ka chi ndǔ nyǔbhá anɛ achi mábhɛ́rí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index