Search form

Mátio 7:14

14Fʉɛ́t yɛ́ ka ndǔ nyǔbhá anɛ achi mábhɛ́rí mbɔnyunɛ wú kɛ̌ mmu áfʉɛt arɛ́ anchwe ndǔ mbǐ nɛpɛ́m. Mbi wu ábè mmʉɛt bɛfʉɛt arɛ́, nɛ bǒ abhɛn báfʉɛ̀t arɛ babhɨkɨ ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index