Search form

Mátio 7:15

Yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk nɛ ɛyi bakaŋ

(Lk 6.43-44)

15“Sɔt ka mpok nɛ bǒ-nsé abhɛn bárɛ̀m bɛ báchí barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ Mandɛm. Bákɔ̀t ngɛpti bɛ báchí bághɔ́ŋɔmɛ́n, kɛ sayri sayri, báchí chí nkwɔ ɛnɛ nsay ánu yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index