Search form

Mátio 7:16

16Chɔŋ mǎndɨŋɨ ɛnyǔ bɔ́ báchí ndǔ bɛpɨŋ ɛbhap, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ mmu árɨŋɨ ɛnɔk ndǔ kɛpɛm ɛki. Bápú rɔŋ ndǔ támfáŋ mánkɔ́k nɛpɨ. Nɛ bápú rɔŋ ndǔ nnɛt áróŋóri mánkɔ́k bakwa.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index